فروش آهن ، میلگرد ،پروفیل،نبشی،ورق
loading...

فروش آهن ، میلگرد ،پروفیل،نبشی،ورق

بازدید : 2 يکشنبه 27 آبان 1397 زمان : 15:54

آرماتور های حرارت و جمع شدگی در پی ها

آرماتور های حرارت : نسبت سطح آرماتور حرارت و جمع شدگی لازم به کل سطح مقطع بتن برای پی های به ضخامت کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ میلی متر نباید از مقادیر (الف) تا (پ) این بند کمتر اختیار شود :

 • الف ) برای میلگرد های رده S240 و S340 : ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) برای میلگرد های رده S400 : ۰٫۰۰۱۸
 • پ) برای میلگرد های رده S500 و بالاتر : ۰٫۰۰۱۵

نسبت سطح مقطع آرماتور از حرارت و جمع شدگی لازم به کل سطح مقطع بتن برای پی های به ضخامت بیشتر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر نباید از الفا برای نسبت های مندرج در قسمت بالا اختیار شود . مقدار الفا از رابطه زیر تعیین می شود :

الفا برابر است با ۱٫۳-h0.0003

مقدار حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگی As min ، برای پی های به ضخامت بیشتر از ۲۰۰۰ میلی متر برابر مقدار آرماتور برای پی به ضخامت ۲۰۰۰ میلی متر و به شرح ( الف) تا ( پ) این بند است :

 • الف ) برای میلگرد های رده S240 و S340 : As min :2800(mm2/m)
 • ب) برای میلگرد های رده S400 : As min :2500(mm2/m)
 • پ)برای میلگرد های رده S500و بالا تر : As min :2100(mm2/m)

در پی های با ضخامت متغیر ، می توان برای محاسبه مقدار آرماتور کششی حرارت و جمع شدگی ضخامت پی را برابر با ضخامت پی فرضی هم حجم آن اختیار کرد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 2 دوشنبه 21 آبان 1397 زمان : 15:52

محدودیت آرماتورگذاری پی ها و شمع ها

محدودیت آرماتورگذاری پی ها و شمع ها : آرماتور های لازم برای مقاطع پی ها و شمع ها بر اساس نیروهای وارد بر آن مقاطع در حالت حد نهایی با رعایت محدودیت های زیر محاسبه می شوند .

در پی های نواری مقدار نسبت در ناحیه کششی در ناحیه کششی نباید کمتر از ۰٫۲۵ درصد اختیار شود ، مگر آنکه آرماتور به کار رفته به اندازه یک سوم بیشتر از مقدار آرماتور تعیین شده در محاسبات باشد .

در حالت اخیر این نسبت نمی تواند کمتر از ۰٫۱۵ درصد اختیار گردد .

در پی ها قطر میلگرد ها نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر و فاصله محور تا محور آن ها از یکدیگر ، نباید کمتر از ۱۰۰ میلی متر و بیشتر از ۳۵۰ میلی متر در نظر گرفته شود .

در پی های حجیمی که در آن ها ابعاد و حجم بتن مستقل از نیاز های محاسباتی در نظر گرفته می شوند ، رعایت حداقل آرماتور خمشی ضرورتی ندارد .

در این پی ها در صورتی که کنترل ترک های سطحی مورد نظر باشد باید در آن سطوح یک شبکه میلگرد جلدی به کار برد .

حداکثر فاصله میلگرد های جلدی ۳۵۰ میلی متر است .

در پی های منفرد در صورتی که عملکرد پی یک طرفه باشد و یا عملکرد آن دو طرفه بوده و شکل آن مربع باشد ، توزیع میلگرد ها در سراسر عرض پی باید به طور یکنواخت صورت گیرد .

در غیر این صورت توزیع میلگرد ها باید مطابق ضوابط ( الف ) و ( ب) این بند باشد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 3 شنبه 19 آبان 1397 زمان : 13:04

محدودیت آرماتورگذاری در دیوار ها

محدودیت آرماتورگذاری در دیوار : در دیوار ها آرماتور های قائم و افقی نباید به ترتیب کمتر از مقادیر زیر اختیار شوند .

حداقل نسبت مساحت مقطع ارماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگرد های مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) این بند است :

 • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالا تر ، با قطر ۱۶ میلیمتر و یا کمتر ۰٫۰۰۱۲
 • ب ) برای سایر میلگرد های آجدار ۰٫۰۰۱۵

حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع برای آرماتور های مختلف به شرح (الف) و (ب) این بند است :

 • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ میلیمتر یا کمتر ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) برای سایر میلگرد های آجدار ۰٫۰۰۲۵

نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از ۰٫۰۴ اختیار شود .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگرد ها نیز رعایت شود .

در دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر ، به جز دیوار های زیر زمین و دیوار های حایل ، هر یک از آرماتور های قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح دیوار ، مطابق ( الف) و (ب) این بند پیش بینی شوند .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 7 چهارشنبه 25 مهر 1397 زمان : 16:51

محدودیت های آرماتور های پیچشی و برشی تیر های عمیق

محدودیت های آرماتور های پیچشی:

محدودیت های آرماتور های پیچشی

محدود کردن مقاومت مشخصه آرماتور های پیچشی به کمتر از ۴۰۰ مگا پاسکال باعث کنترل و محدودیت عرض ترک های قطری می گردد .

خاموت های بسته و دورپیچ های پیچشی باید تا فاصله d از دور ترین تار فشاری در مقطع ادامه یافته و آرماتور های پیچشی مهار گردند .

مهار شدن مناسب خاموت های بسته باید از طریق قلاب های انتهایی قابل قبول تامین گردد .

باید تمام میلگرد های پیچشی ( فولاد های طولی به علاوه خاموت های بسته و یا دورپیچ ها ) حداقل در طولی برابر با بزرگترین بعد عضو از نقطه ای که دیگر نیاز به مقاومت پیشچی نیست ادامه یافته و مهار آن ها مطابق ضوابط فصل هجدهم صورت گیرد .

در صورتی که پیشچ حداکثر در انتهای یک عضو اتفاق بیفتد ، ضروری است آرماتور های طولی دارای مهار انتهایی مناسب پس از انتهای عضو پیچشی باشند .

بدین منظور می توان از قلاب های انتهایی و یا اضافه کردن میلگرد های u شکل ، که دارای وصله های پوششی با آرماتور های طولی پیچشی هستند ، استفاده نمود .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 8 دوشنبه 23 مهر 1397 زمان : 15:23

آرماتور های برشی و انواع آن

آرماتور های برشی می توانند شامل انواع زیر باشد :

 • الف ) خاموت های عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هایی با زاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند . در صورت احتمال تغییر زاویه ترک در اثر تغییر نوع بارگذاری ، استفاده از این نوع خاموت مجاز نمی باشد .
 • پ) میلگرد های طولی خم شده به قطر حداکثر ۳۶ میلی متر ، تحت زاویه ۳۰ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند .
 • ت ) ترکیبی از خاموت ها و میلگرد های طولی خم شده با شرایط مذکور در بند های الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور های طولی توزیع شده در ارتفاع تیر های عمیق
 • ج) دورپیچ ها

حداکثر فواصل خاموت برشی

فاصله بین خاموت های برشی عمود بر محور عضو نباید ار d/2 بیشتر باشد .

به دلیل آنکه سفره های آرماتور برشی عمود بر محور عضو حتما تمامی ترک های مورب برشی را در طول موثر خود قطع نمایند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود می گردد .

فاصله بین خاموت های مایل و یا میلگرد های طولی خم شده باید چنان باشد که هر خط ۴۵ درجه ای که به طرف عکس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا میلگرد های کششی طولی رسم شود ، حداقل به وسیله یک ردیف از آرماتور های برشی قطع گردد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 12 سه شنبه 17 مهر 1397 زمان : 15:16

حداقل آرماتور برشی

حداقل آرماتور : در تمامی اعضای خمشی بتن آرمه ای ، به غیر از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، که در ان ها مقدار Vu تجاوز کند ، باید آرماتور برشی به کاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشی باعث جلوگیری از زیاد شدن ترک های مورب ، و موجب اضافه شدن شکل پذیری و داشتن اخطار قبلی برای گسیختگی های احتمالی می گردد .

در جان یک تیر که با آرماتور ها برشی مسلح نشده است ، تشکیل ناگهانی ترک های مورب می تواند مستقیما به گسیختگی بدون اخطار قبلی بیانجامد .

وجود میلگرد های برشی ، بخصوص در مقاطعی که در آن ها نیروی کششی عمل می نماید و یا احتمال افزوده شدن بار های وارده وجود دارد ، بسیار مفید است .

در موارد زیر ضوابط مربوط به بخش های مربوطه ملاک عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پی ها
 • ب) سقف های ساخته شده با سیستم تیرچه های بتنی
 • پ) تیرهایی که به صورت یکپارچه با دال ریخته شده و ارتفاع کل ان ها کمتر از دو و نیم برابر ضخامت دال ، نصف پهنای جان و ۶۰۰ میلیمتر باشد.

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 14 يکشنبه 15 مهر 1397 زمان : 15:04

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور های برشی

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور :

میلگرد های انتظار خم شده

شیب قسمت مایل میلگرد های خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ تجاوز کند .

قسمت فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید با محور ستون باشند .

میلگرد های انتظار باید در محل خم با خاموت ها ، دورپیچ ها و یا قسمت هایی از سیستم سازه ای کف مهار شوند .

مهار مذکور باید برای تحمل نیرویی معادل ۱٫۵ برابر مولفه نیروی محاسباتی قسمت مایل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها یا دورپیچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ میلی متر بیشتر باشد .

خم کردن میلگرد های انتظار باید قبل از جاگذاری میلگرد ها انجام پذیرد .

در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیشتر از ۷۵ میلی متر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد میلگرد های طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کار برده شوند ، و در محل عقب نشستگی باید میلگرد های انتظار مجزا برای اتصال به میلگرد های وجوه عقب نشسته پیش بینی شوند .

در هر حالت باید ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغییر ومقطع رعایت شوند .

محدودیت های آرماتور های برشی

رده میلگرد های مصرفی

محدود کردن مقاومت مشخصه آرماتور های برشی به ۴۰۰ مگا پاسکال به منظور محدود کردن عرض ترک های قطری می باشد .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

برچسب ها میلگرد ,
بازدید : 15 چهارشنبه 11 مهر 1397 زمان : 15:10

محدودیت های فاصله میلگرد ها

محدودیت های فاصله میلگرد : محدودیت های فولادی گذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

فاصله ازاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر ( الف ) تا ( پ) این بند کمتر باشد :

 • الف ) قطر میلگرد بزرگتر
 • ب) ۲۵ میلی متر
 • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

در اعضای تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور میلگرد های طولی از یکدیگر ، نباید بیشتر از ۲۰۰ میلی متر باشد .

در صورتی که میلگرد های موازی در چند سفره قرار گیرند ، میلگرد های سفره فوقانی باید طوری بالای میلگرد های سفره تحتانی واقع شوند که معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از ۲۵ میلی متر و نه از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد .

در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا دورپیچ ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از ۴۰ میلی متر ، کمتر باشد .

محدودیت های فاصله ازاد بین میلگرد ها باید در مورد فاصله آزاد وصله های پوششی با وصله ها یا میلگرد های مجاور نیز رعایت شوند .

گروه میلگرد های در تماس

در استفاده از گروه میلگرد های موازی که در آن ها میلگرد ها در تماس با هم بسته می شوند تا به صورت واحد عمل کنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) این بند باید رعایت شوند :

 • الف ) تعداد میلگرد های هر گروه برای گروه های قائم تحت فشار نباید از ۴ عدد ، و در سایر موارد از ۳ عدد تجاوز کند .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 11 شنبه 7 مهر 1397 زمان : 15:15

میلگرد دورپیچ ها

میلگرد دورپیچ : تاثیر کاربرد مارپیچ ها در ستون ها در افزایش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانیکه پوسته بتنی خارج از هسته در اثر تغییر شکل و یا بار زیاد خرد شده و جدا شود ، بخوبی مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپیچ ارائه شده در این بند از آیین نامه به این منظور است که مقاومت باربری اضافی برای ستون های بارگذاری شده بدون خروج از محور ، چنان تامین شود که در صورت خرد شدن پوسته بتنی مشکلی برای ان ها ایجاد نشود .

آزمایش ها نشان داده اند که ستون هایی با مقدار آرماتور پیچ ارائه شده در آیین نامه ، مقاومت و شکل پذیری قابل توجهی دارند .

میلگرد دورپیچ : در طراحی دورپیچ های اعضای فشاری علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته باید ضوابط زیر را هم در نظر گرفت :

 • دورپیچ ها باید از میلگرد پیوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوری باشد که جا به جایی و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغییر ابعاد میسر باشد .
 • قطر میلگرد های مصرفی در دورپیچ نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد .
 • در هر گام دورپیچ فاصله ازاد بین میلگرد ها نباید از ۷۵ میلی متر بیشتر و از ۲۵ میلی متر کمتر باشد .
 • گام دورپیچ نباید از یک ششم قطر هسته بتنی داخل دورپیچ تجاوز کند .
 • در هر طبقه ، دورپیچ باید از روی پی یا دال تا تراز پایین ترین میلگرد های طبقه فوقانی ادامه یابد.
 • در صورتی که تیر ها یا دستک هایی از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، باید از محل توقف دورپیچ تا کف دال یا کتیبه سر ستون تعدادی خاموت قرار داد .
 • در ستون های قارچی با سر ستون ، دورپیچ باید تا ارتفاعی ادامه یابد که در ان قطر یا پهنای سرستون دو برابر قطر یا پهنای ستون باشد .
 • دورپیچ باید با فاصله نگهدار های مناسب در جای خود تنظیم و تثبیت شود .
 • در صورتی که قطر میلگرد دورپیچ کمتر از ۱۶ میلی متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از از مقادیر الف تا پ این بند ، اختیار شود :

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

بازدید : 12 يکشنبه 1 مهر 1397 زمان : 14:18

محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری ( ستون ها )

محدودیت های آرماتور : در قطعات فشاری سطح مقطع آرماتور طولی نباید کمتر از ۰٫۰۱ و بیشتر از ۰٫۰۶ سطح مقطع کل باشد .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های پوششی میلگرد ها نیز رعایت شود .

در صورت استفاده از فولاد S400 در آرماتور های طولی مقدار حداکثر در خارج از محل وصله ها به ۰٫۰۴۵ سطح مقطع کل محدوده می گردد .حداقل آرماتور طولی در ستون ها برای تحمل خمش ، صرف نظر از انکه وجود داشته باشد یا نباشد ، و همچنین برای کاهش آثار جمع شدگی و خزش تحت اثر تنش های فشاری دائمی به کار می رود .

آزمایش ها نشان می دهند که پدیده های جمع شدگی و خزش تمایل دارند تنش های وارده ناشی از بار را از بتن به فولاد انتقال دهند .

این امر تحت اثر بارهای بهره برداری دائمی می تواند باعث افزایش تنش در آرماتور ها تا حد تسلیم فولاد شود .

به این علت آیین نامه حداقل آرماتور مقطع ستون ها را ۰٫۰۱ در صد سطح مقطع کل ستون محدود می کند .

آرماتور های زیاد در مقطع ستون باعث مشکلات اجرایی در بتن ریزی نیز می شود .

در چنین حالتی بهتر است ابعاد ستون را افزایش داد و یا از بتن یا آرماتور مقاومتر استفاده کرد .

حداکثر مقدار آرماتور در ستون ها به ۰٫۰۶ درصد سطح مقطع کل ستون محدود می شود که در صورت وجود وصله های پوششی در یک مقطع این مقدار به ۰٫۰۴ درصد سطح مقطع کل ستون تقلیل می یابد .

حداقل تعداد میلگرد های طولی در قطعات فشاری به شرح زیر است :

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید .

برچسب ها میلگرد , قیمت میلگرد ,

تعداد صفحات : 2

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 26
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 14
 • باردید دیروز : 14
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 34
 • بازدید ماه : 94
 • بازدید سال : 493
 • بازدید کلی : 493
 • آخرین نظرات
  کدهای اختصاصی